Zásady ochrany osobných údajov

Milí zákazníci Hračnice,
spracovanie osobných údajov ako je vaše meno, adresa, email a kontaktné telefónne číslo
je pre nás nevyhnutnosťou. Nemajte však obavy. Vaše osobné údaje používame výhradne
na:

– vedenie evidencie vašich aktuálnych a minulých výpožičiek, či rezervácií (meno, priez-
visko, číslo zákazníckej karty Hračnica),

– potvrdenie vašej realizovanej rezervácie, alebo výpožičky (email)
– pripomenutie blížiaceho sa konca výpožičnej doby (email),
– vyžiadanie vrátenia výpožičky pri nedodržaní výpožičnej doby (telefónne číslo)
– dohodnutie postupu pri poškodení, či zničení hračky (tefónne číslo).
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné účely a ak ich poskytujeme tretím
stranám, tak len v nevyhnutnom rozsahu – napríklad kurierovi kvôli doručeniu objednávky,
alebo našej účtovníckej firme.
INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Mi-
lash, s.r.o., so sídlom: Na varte 2B, 831 01 Bratislava, IČO: 50194895 (ďalej len ako „Pre-
vádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len

„ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu
a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o

voľnom pohybe takýchto údajov /ďalej len „GDPR!/) výslovný súhlas so spracovaním svo-
jich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo identifi-
kačného dokladu (OP alebo cestovný pas), dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail (ďalej

len „Osobné údaje!). Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ

nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhla-
som zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby vám mohol prevádzkovateľ zasie-
lať prevádzkové, obchodné a marketingové informácie. Tento súhlas je udeľovaný zákaz-
níkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to

elektronicky prostredníctvom emailovej správy zaslanej prevádzkovateľovi na jeho emai-
lovú adresu milash@milash.sk alebo listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa Milash,

s.r.o., Na varte 2B, 831 01 Bratislava s uvedením názvu správy „Zrušenie súhlasu so
spracovaním osobných údajov!.
ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Milash, s.r.o., ktorá prevádzkuje kamennú predajňu Hračnica, e-mail:

info@hracnica.sk, telefónne číslo: 0911865220, je zodpovedná za ochranu osobných úda-
jov.

VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA GDPR
Na vyžiadanie vás budeme informovať, či a aké vaše osobné údaje sú spracúvané. Za
predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR),
vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20

GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete tak-
tiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu. Na

tieto účely nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Sme povinní vašu žiadosť vyriešiť bez

zbytočného odkladu a v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych

predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na och-
ranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo

+421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k poru-
šeniu spracúvania vašich osobných údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Ak máte otázky a pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím,

na našu zodpovednú osobu. Svoje otázky a pripomienky môžete posielať e-mailom na ad-
resu: milash@milash.sk.

NÁVŠTEVA STRÁNKY
Návštevou stránky www.hracnica.sk súhlasíte s podmienkami, ktoré na nej nájdete.