Registrácia obsah

Kliknutím na “súhlasím so všetkými podmienkami” potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Pravidlami a povinnosťami požičovne hračiek (ďalej len “Hračnice”), porozumel/a som im a zaväzujem sa k ich dodržiavaniu. Taktiež som sa oboznámil/a s Prevádzkovým poriadkom, ktorý je k nahliadnutiu v Hračnici a na www.hracnica.sk

Ochrana osobných údajov:

Moje osobné údaje sú uchovávané vo výpožičnej databáze prevádzkovateľa Milash, s.r.o (ďalej len “Prevádzkovateľ”) a je s nimi nakladané v súlade s pravidlami GDPR. Viac o GDPR nižšie.

Pravidlá správania sa v Hračnici:

Na plochu Hračnice, ktorá je pokrytá kobercom vstupujem iba v ponožkách, alebo prezúvkach. S výnimkou kŕmenia detí nekonzumujem vlastné potraviny a nápoje. Pri kŕmení detí dbám na udržiavanie poriadku – cvikľové pyré a malinovú šťavu si nechám na doma. Sledujem svoje dieťa a jeho správanie sa počas celého pobytu v Hračnici – ak mu doma nedovolím ničiť hračky a nábytok, či správať sa nepekne k iným deťom, nedovolím mu to ani v Hračnici. Dieťa prebaľujem iba na prebaľovacom pulte, ktorý je na poschodí oproti toalete. Keď skončím, skontrolujem, či je prebaľovací pult čistý a pripravený pre ďalšiu mamičku. Ak nie je, upovedomím obsluhu, aby prebaľovací pult upratala.

Pri porušovaní pravidiel správania sa v Hračnici je personál Prevádzkovateľa oprávnený vykázať porušujúceho hosťa z priestorov Hračnice bez nároku na vrátenie poplatku za vstup. Pri opakovanom porušovaní je personál Prevádzkovateľa oprávnený odobrať členovi členskú kartu bez nároku na odvolanie.

Výpožičný poriadok:

Keď si hračky či knihy požičiam, zaväzujem sa ich vrátiť. Hračky si po požičaní riadne skontrolujem. Aj keď ich personál v Hračnici zodpovedne kontroluje a čístí, môže sa na nich objaviť vada. Ak vadu nájdem, hračku odložím z dosahu detí a pri vrátení do Hračnice o tom informujem personál, ktorý mi vráti peniaze za výpožičku vadnej hračky. K požičaným hračkám sa správam tak, ako ku svojim vlastným. Nezabúdam, že cieľom požičiavania je aj naučiť deti zodpovednosti. Chápem, že Hračnica s bežným opotrebením hračiek počíta, ale chýbajúce dieliky skladačky, ktorá sa bez nich nedá skladať, alebo pokazená či stratená celá hračka znemožní jej požičanie ďalším deťom. Beriem na vedomie, že Hračnica takéto situácie rieši individuálne podľa toho, či sa hračka dá, alebo nedá ďalej používať. Ak sa nedá ďalej používať, môže ma personál Hračnice požiadať o náhradu škody. Aby sa mi poplatok za výpožičku zbytočne nenavýšil, dodržujem výpožičnú dobu hračiek a knižiek, ktorá je 7 dní.

Pri požičiavaní hračiek vždy sledujem a rešpektujem vek dieťaťa, pre ktorý je hračka určená.
NIKDY NENECHÁVAM DIEŤA HRAŤ SA S VYPOŽIČANOU HRAČKOU BEZ DOZORU !!! Chápem, aké dôležité je to pri hračkách s malými časťami (pri vdýchnutí či prehltnutí malých častí hrozí udusenie) a pri hračkách so šnúrkou (hrozí uškrtenie). !!! Je to veľmi dôležité hlavne keď sa v mojej domácnosti nachádza dieťa, ktoré sa už hrá s hračkami 3+ a zároveň aj malé dieťa do 3 rokov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví, živote, alebo majetku svojich zákazníkov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Poskytnutím súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov udeľujete spoločnosti Milash, s.r.o., so sídlom: Na varte 2B, 831 01 Bratislava, IČO: 50194895 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /ďalej len „GDPR“/) výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo identifikačného dokladu (OP alebo cestovný pas), dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail (ďalej len „Osobné údaje“). Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Poskytnutie osobných údajov s dobrovoľným súhlasom zákazníka je nevyhnutnou podmienkou preto, aby vám mohol prevádzkovateľ zasielať obchodné a marketingové informácie.Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, pričom ako zákazník máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to elektronicky prostredníctvom emailovej správy zaslanej prevádzkovateľovi na jeho emailovú adresu milash@milash.sk alebo listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa Milash, s.r.o., Na varte 2B, 831 01 Bratislava s uvedením názvu správy „Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov“.