Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok

EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako “VOP“) upravujú obchodný zmluvný vzťah medzi:

 

Milash, s.r.o.

Na varte 2B

831 01 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 50194895

DIČ: 2120218298

IČ DPH: SK2120218298

(ďalej ako “predávajúci” alebo “prevádzkovateľ“)

 

a zákazníkom (ďalej ako “kupujúci”) a jeho pravidlá, podmienky, povinnosti a záväzky vzniknuté na základe kúpy alebo požičania tovaru na dohodnutý čas kupujúcim od predávajúceho a to prostredníctvom predajného miesta predavajúceho, ktorým je internetový obchod www.hracnica.sk, ako aj prevádzkové priestory na adrese Hračnica, Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava.

 

1.2. Všetky zmluvné vzťahy dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.); ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), v znení neskorších predpisov.

 

 1. SPÔSOB OBJEDNANIA TOVARU A CENA TOVARU

 

2.1. Kupujúci si može objednať tovar od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.hracnica.sk ako aj v prevádzkových priestoroch na adrese Hračnica, Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava. Všetky uskutočnené objednávky su spravované v zmysle týchto VOP a sú vyjadrením súhlasu kupújúceho s nimi v plnom rozsahu.

 

2.2. Predávajúci zverejňuje cenu konkrétneho tovaru na www.hracnica.sk. Konečná cena tovaru pre kupújúceho je vždy vrátane DPH. Predávajúci može poskytnúť kupujúcemu zľavu z aktuálne platnej ceny tovaru, ktorú uvedie na faktúre pre kupujúceho.

 

2.3. Po zadaní a dokončení objednávky kupujúci obdrží od predávajúceho emailové potvrdenie o prijatí objednávky spolu s informáciou o čísle objednávky a objednanom tovare. Toto potvrdenie bude zaslané na emailovú adresu kupujúceho, ktorú poskytol predávajúcemu pre účely ich vzajomného obchodného vzťahu.

 

2.4. Kupujúci má možnosť objednať si tovar, ktorý je aktuálne dostupný na sklade predávajúceho. Informácia o dostupnosti tovaru na sklade predávajúceho je dostupná a aktualizovaná na www.hracnica.sk. Objednávkový systém na www.hracnica.sk umožňuje kupujúcemu vybrať a objednať tovar len do výšky aktuálnych skladových zásob.

 

2.5. Kupujúci má možnosť sa kedykoľvek informovať na stav svojej objednávky prostredníctvom emailovej adresy predávajúceho: milash@milash.sk.

 

2.6. Predávajúci može akceptovať len objednávky uskutočnené kupujúcim, ktorý dovŕšil v čase objednania tovaru 18 rokov.

 

 1. SPÔSOB ZAPLATENIA ZA TOVAR

 

3.1. Kupujúci má možnosť zaplatiť za objednaný tovar zvolením jedného z nasledovných spôsobov na stránke internetového obchodu www.hracnica.sk:

 1. platba kreditnou/debetnou platobnou kartou prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (cez službu GoPay);
 2. platba v hotovosti alebo kreditnou/debetnou platobnou kartou pri osobnom odbere objednaného tovaru na adrese prevádzky predávajúceho: Hračnica, Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava.

 

3.2. Kupujúci si zvolí spôsob zaplatenia za objednaný tovar pri zadávaní objednávky.

 

3.3. Platobné transakcie sú chranene kryptovaním.

 

 1. DODACIA LEHOTA

 

4.1. Dodacia lehota objednaného tovaru je pri platbe kreditnou/debetnou platobnou kartou nasledujúci pracovný deň po dni objednania. Pri platbe kupujúceho na prevádzke predávajúceho si kupujúci prevezme objednaný tovar po jeho zaplatení.

 

4.2. V prípade nedoručenia odoslaného tovaru kupujúcemu v rámci dodacej lehoty, kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý poskytne kupujúcemu maximálnu súčinnosť pri objasňovaní dôvodu nedoručenia odoslaného tovaru doručovateľom.

 

 1. CENA ZA DOPRAVU A DORUČENIE TOVARU

 

5.1. Cena za dopravu a doručenie tovaru:

– zóna Bratislava: bezplatné doručenie

– zóna Slovensko (mimo Bratislavy): EUR 4,- s DPH

 

5.2. Kupujúci je automaticky informovaný o cene dodania pri vložení objednávaného tovaru do nákupného košíka na www.hracnica.sk – cena sa viditeľne zobrazí v položkovitom súhrne nákupného košíka.

 

5.3. Súčasťou dodávaného tovaru je aj faktúra alebo prijímový doklad pre kupujúceho s informáciou o platbe za objednaný tovar. Faktúru s informáciou o úhrade pošle predávajúci kupujúcemu elektronicky na jeho emailovú adresu, používanú pre účely tohto obchodného prípadu.

 

5.3. Nasledujúci pracovný deň po objednaní tovaru kupujúcim začína kupujúcemu plynúť doba výpožičky v trvaní 7 kalendárnych dní. Túto dobu je možné kupujúcim predĺžiť za podmienok stanovených na www.hracnica.sk.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

 

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy zaslaním emailu na: milash@milash.sk pričom tento musí obsahovať všetky nižšie uvedené údaje o kupujúcom a objednávke:

 

—————————————————————————————————–

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(kupujúci vyplní a zašlite tento formulár len v prípade, že si želá odstúpiť od zmluvy)

 

 

Komu:  Milash, s.r.o.

            Na varte 2B

831 01 Bratislava

Slovenská republika

 

            Tel.: +421 911 865 220

            Email: milash@milash.sk

 

Meno a priezvisko kupujúceho: ……………………………………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobil: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

6.2. Kupujíci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy pred doručením objednávky, najneskôr však v momente doručenia objednávky a to tak, že objednávku nepreberie.

 

6.3. Nárok na odstúpenie od zmluvy zaniká momentom prebratia objednávky.

 

6.4. Po prijatí objednávky má kupujúci nárok uplatniť reklamáciu.

 

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. 1. Kupujúci má nárok podať na celú objednávku, alebo časť objednávky reklamáciu.

 

7.2. Dôvodom pre reklamáciu môže byť:

 1. chýbajúca časť objednávky,
 2. alebo vada objednaného tovaru, ktorá znemožňuje jeho bezpečné používanie.

 

7.3. Kupujúci môže podať reklamáciu zaslaním emailu na: milash@milash.sk pričom tento musí obsahovať všetky nižšie uvedené údaje o kupujúcom, objednávke a dôvode reklamácie:

 

 

—————————————————————————————————–

VZOROVÝ FORMULÁR NA PODANIE REKLAMÁCIE

 

Komu:  Milash, s.r.o.

            Na varte 2B

831 01 Bratislava

Slovenská republika

 

            Tel.: +421 911 865 220

            Email: milash@milash.sk

 

Meno a priezvisko kupujúceho: ……………………………………………………………………………………………………….

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobil: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Produkt/produkty, ktoré sú predmetom reklamácie a popis vady:

1) …………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………

 

7.4. Predávajúci je povinný reklamáciu posúdiť a zaslať kupujúcemu písomné vyjadrenie do 3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

 

8.1. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že predávajúci nebude môcť objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov mimo dosah predávajúceho dodať vôbec. V týchto prípadoch si preto predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

8.2. Predávajúci a kupujúci majú tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak predávajúci zistí, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval zmenu kúpnej zmluvy (zvýšenie ceny tovaru), alebo zvýšenie nákladov na prepravu tovaru.

 

8.3. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek.

 

8.4. Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickej adrese uvedenej kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

 

8.5. Predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu, čo kupujúci berie na vedomie. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ak v niektorom z predchádzajúcich obchodných vzťahov týkajúcich sa záväzkov voči predávajúcemu porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

 

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu: meno a prievisko, adresa pre fakturáciu zasielanie objednaného tovaru, telefonický kontakt a emailová adresa budú spracovávané predávajúcim pre účely vybavenia objednávky kupujúceho.

 

9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nikdy neposkytne osobné údaje kupujúceho tretím stranám, s výnimkou prepravcu, ktorý bude doručovavať objednaný tovar kupujúcemu a to len v miere nevyhnutnej na správne doručenie zásielky kupujúcemu. Kupujúci s poskytnutím svojich osobných údajov na tento účel suhlasí.

 

9.3. Predávajúci bude uchovávať osobné údaje kupujúceho uvedené v bode 9.1. týchto VOP na dobu neurčitú a to v elektronickej a/alebo papierovej podobe, výhradne pre účely internej štatistiky a obchodných analýz predávajúceho a pre uľahčenie budúcich nákupov kupujúceho u predávajúceho. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o informáciu akou formou sú uchovávané a spracovavané jeho osobné údaje a predávajúci mu túto informáciu bezodkladne poskytne zaslaním na emailovú adresu kupujúceho, ako aj o ich odstránenie na strane predávajúceho, čo predávajúci vykoná do 24 hodín od takejto žiadosti, o čom bude následne informovať kupujúceho.

 

9.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že internetový obchod www.hracnica.sk používa súbory “cookies“ pre lepšie poskytovanie služieb svojim zákazníkom. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s používaním súborov “cookies“, može ich u seba zamedziť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača na elektronickom zariadení, ktoré využíva pre pripojenie do internetového obchodu www.hracnica.sk (počítač, tablet alebo mobilný telefón kupujúceho, resp. potenciálneho kupujúceho).

 

9.5. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 122/2013 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších právnych predpisov.

 

9.6. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájde kupujúci na www.hracnica.sk v samostatnej sekcii s názvom Ochrana osobných údajov.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1. Celý obsah internetového obchodu www.hracnica.sk je vlastníctvom predávajúceho a je chránený autorskými právami. Kopírovanie alebo iná reprodukcia tohto ohsahu kupujúcim ako aj inými osobami pre iné ako sukromné, nekomerčné účely nie sú bez súhlasu predávajúceho povolené.

 

10.2. Tieto VOP nadobúdajú učinnosť dňa 1.1.2021. Znenie týchto VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na www.hracnica.sk, čím je tiež splnená povinnosť písomného oznámenia zmeny. Všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vznikli na základe predchádzajúcich VOP, dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia VOP nie sú zmenou dotknuté.

 

10.3. Komunikačnými jazykmi medzi predávajúcim a kupujúcim sú slovenský a/alebo anglický jazyk.

 

10.4. Orgánom dozoru je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 01 Bratislava

Slovenská republika

 

10.5. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú riešiť akékoľvek sporné situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri plnení kúpnej zmluvy vzájomnou dohodou a zmierom, ústretovou komunikáciou alebo, ak je to potrebné, s využitím mediácie a mediátora. V prípade, že ani takto nebude možné daný spor ukončiť k vzájomnej spokojnosti oboch strán, možu sa strany obrátiť na súd. Predávajúci aj kupujúci sa dohodli, že v takomto prípade sa spor bude riešiť na miestne príslušnom súde predávajúceho.

 

10.6. Tieto VOP konštituujú zmluvný zaväzok medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vzniká momentom objednania tovaru kupujúcim od predávajúceho, čím kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a porozumel zneniu týchto VOP, slobodne vyjadruje svoj súhlas s ich obsahom na znak čoho uskutočňuje svoju objednávku.