Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZARIADENIA
Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava

Júl 2020
Zariadenie: HRAČNICA

Článok I.
Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa zariadenia.
Hračnica je požičovňa hračiek a spoločenských hier nachádzajúca sa na adrese: Tomášikova 50/A, 83104, Bratislava (ďalej len “požičovňa”).
Prevádzkovateľ:
Milash, s.r.o., Na varte 2/B, Bratislava, 83101, konateľ: Ing. Michal Diviš (ďalej len:
„prevádzkovateľ“).

Článok II.
Charakteristika zariadenia.
1. Požičovňa slúži na krátkodobý prenájom predmetov slúžiacich na zmysluplné
trávenie voľného času rodiny.
2. Požičovňa pozostáva z prízemia a poschodia. Na oboch podlažiach sa nachádzajú
predmety určené na požičanie na domov. Tieto predmety sú skontrolované a
dvojfázovo vydezinfikované.
3. Požičovňa poskytuje svoje služby dospelým osobám. Požičovňa NEPOSKYTUJE
krátkodobú ani dlhodobú starostlivosť o deti.
4. Otváracie hodiny požičovne sú Pondelok až Piatok 9:30 – 18:00.

Článok III.
Organizácia prevádzky zariadenia.
1. Prevádzkovateľ ponúka v požičovni predmety, ktoré slúžia výhradne na požičanie na
domov.
2. Pred prvou výpožičkou je zákazník povinný vyplniť žiadosť o vydanie členskej karty.
Členská karta slúži výhradne na evidenciu výpožičiek.

3. Výpožičná doba predmetov je 7 dní. Výpožičnú dobu je možné predĺžiť na
internetovej stránke prevádzkovateľa o ďalších 7 dní.
4. Pri nedodržaní výpožičnej doby je prevádzkovateľ oprávnený účtovať zákazníkovi
výpožičnú sumu za ďalší, začatý týždeň.
5. Cena výpožičného každého predmetu výpožičky je uvedená na internetovej stránke
prevádzkovateľa.
6. Pri poškodení predmetu výpožičky, ktoré znemožňuje ďalšie požičanie alebo pri
strate predmetu výpožičky je prevádzkovateľ oprávnený žiadať náhradu škody, ktorá
sa rovná nákupnej sume predmetu výpožičky.
7. Všetky predmety určené na požičanie na domov sú zakúpené u prémiových
európskych dodávateľov disponujúcimi EU certifikátmi.
8. Kamenná prevádzka požičovne je vybavená bezpečnostným a protipožiarnym
systémom.
9. Prevádzka môže byť z bezpečnostných, alebo organizačných dôvodov dočasne
obmedzená. Akékoľvek nároky návštevníkov z dôvodu obmedzenia prevádzky sú
vylúčené.
10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť vstup do priestorov požičovne
osobám, u ktorých sa prejavia príznaky prenosného ochorenia, alebo príznaky
intoxikácie alkoholom či omamnými látkami. V prípade zistenia obmedzení
podľa predchádzajúcej vety je prevádzkovateľ oprávnený vykázať osobu z
priestorov požičovne.
11. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci vnesené do priestorov a odložené v
priestoroch požičovne.

Článok IV.
Základné pokyny pre návštevníkov požičovne.
Návštevníkom požičovne sa výslovne zakazuje:
a) priniesť do priestorov požičovne vlastné zariadenie,
b) vstup pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných, resp. psychotropných látok,
c) fajčiť v priestoroch požičovne (v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. c) zákona č.
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom a účinnom znení,
d) manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky alebo manipulovať s akoukoľvek zábavnou
pyrotechnikou v priestoroch požičovne,

e) vstupovať s akýmikoľvek zvieratami,
Každý zákazník, ktorý príde do priestorov požičovne je povinný nielen dodržiavať
prevádzkový poriadok, ale aj dodržiavať pokyny zodpovedného personálu požičovne.

Článok V.
Sanitačný poriadok.
1. Č̌istota priestorov požičovne je zabezpečovaná v zmysle tohto sanitačného poriadku:
a) Čistota všetkých podlahových krytín v priestoroch zariadenia je denne udržiavaná
personálom prevádzkovateľa. Podlahová krytina je umývaná s použitím čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov, povrch koberca je denne vysávaný a minimálne jeden
krát za 30 dní tepovaný s použitím čistiaceho prostriedku.
b) Čistota nábytku a zariadenia je raz za štrnásť dní udržiavaná s použitím čistiacich
prostriedkov.
c) Umývadlo a WC pre personál prevádzkovateľa je denne umývané s použitím
čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.
d) Odpadkové koše umiestnené v priestoroch zamestnanecnej kuchynky sa denne
vyprázdňujú a raz za 14 dní umývajú s použitím čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov. Drez v priestoroch zamestnaneckej kuchynky sa denne umýva s
použitím čistiaceho prostriedku.
e) Požičovňa je osvetlená združeným osvetlením, pričom denné svetlo prenikajúce cez
okná zariadenia je v potrebnom rozsahu dopĺňané zo zdrojov umelého osvetlenia,
ktorými sú žiarivkové svietidlá. Okenné tabule z vnútornej strany sú umývané s
použitím čistiacich a dezinfekčných a prostriedkov podľa potreby, najmenej však jeden
krát za 14 dní.
f) Všetky povrchy sú pravidelne dezinfikované germicídnym žiaričom bez prítomnosti
ľudí s časovačom a automatickým spínačom zachytávajúcim pohyb.
2. Personál prevádzkovateľa je povinný dodržiavať sanitačný poriadok podľa bodu 1. tohto
článku.

Článok VI.
Evakuačný poriadok.
1. Ak dôjde k požiaru, havárii alebo inej mimoriadnej udalosti, personál požičovne
bezodkladne informuje o vzniknutej situácii zodpovednú osobu prevádzkovateľa. V
prípade potreby telefonicky kontaktuje príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu
podľa bodu 2. tohto článku. Ak je nevyhnutná evakuácia osôb z priestorov požičovne,
postupuje sa podľa nasledujúceho evakuačného poriadku.

a) Po vyhlásení evakuácie je personál prevádzkovateľa vždy povinný zachovať rozvahu,
nepanikáriť a neoznamovať návštevníkom zariadenia skutočný dôvod evakuácie, aby
nevznikla davová panika.
b) Jeden z pracovníkov je povinný kontaktovať zodpovednú osobu určenú vlastníkom
objektu, v ktorom sa požičovňa nachádza.
c) Personál je povinný začať s evakuáciou bezodkladne po jej vyhlásení.
d) Personál prevádzkovateľa požičovne zabezpečí organizované opustenie
priestorov zariadenia a odchod do bezpečných priestorov.
2. V prípade mimoriadnych situácií podľa bodu 1. tohto článku je personál
prevádzkovateľa povinný kontaktovať príslušnú bezpečnostnú/záchrannú službu na
čísle 112.

Článok VIII.
Účinnosť prevádzkového poriadku.
Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia v priestoroch
požičovne, a to odo dňa 1.8.2020.
a) Centrálna ohlasovňa 112
b) Záchranná služba 155
c) Ohlasovňa požiaru 150
d) Polícia 158
e) Mestská polícia 159